У школи се формира савјет ученика као савјетодавно тијело.

КО ЧИНИ САВЈЕТ УЧЕНИКА?
Савјет ученика, по правилу, чине представници ученика сваког разреда у школи.
Статутом школе дефинише се број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета ученика.
Чланство савјета ученика траје једну школску годину (септембар-август)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ САВЈЕТА УЧЕНИКА:
Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа;
Представља ставове ученика у Школском одбору;
Подстиче ангажовање ученика у раду школе;
Информише школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом;
Промовише право ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници;
Разматра питање успјеха ученика, школског календара, екскурзија и излета ученика, услова рада   школе и  других питања утврђених актима школе;
Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи.

ПРОМОВИСАЊЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЕ У ЗАЈЕДНИЦИ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧИЈУ СЕ ШКОЛА НАЛАЗИ:
Учешће ученика у културним збивањима у заједници;
Промовисање и организовање предавања уз помоћ стручних органа школе у циљу борбе против болести овисности и девијантних облика понашања;
Спречавање малољетничке деликвенције у сарадњи са наставницима и МУП-ом.
Сарадња са Савјетом ученика других школа и рада на стварању мреже Савјета ученика у Општини.

АКТИВНОСТИ САВЈЕТА УЧЕНИКА:
Организовањ обиљежавања значајних датума школе;
Оснивање тимова за учешће и дисциплину, хуминтарни рад;
Волонтерски рад;