У школи се формира савјет родитеља као савјетодавно тијело.

КО ЧИНИ САВЈЕТ РОДИТЕЉА?
Савјет родитеља чине представници родитеља сваког разреда у школи.
Статутом школе дефинише се број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета родитеља.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА:
Савјет родитеља:
1) разматра успјех ученика у учењу и владању,
2) разматра намјену коришћења средстава остварених:
1. ученичким радом,
2. проширеном дјелатношћу школе,
3. од донација и средстава родитеља,
3) разматра школски календар,
4) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљење,
5) у сарадњи са школом врши избор добављача хране за продужени боравак,
6) у сарадњи са школом врши избор понуђача за реализовање плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,
7) представља ставове родитеља ученика школском одбору школе,
8) подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
9) иницира спровођење програма и едукација родитеља о развојним потребама ђеце и другим темама,
10) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи и
11) промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима школе.